Εκτίμηση Ακινήτου

Στην εκτίμηση Αξίας του ακινήτου καλούμαστε να εξακριβώσουμε εάν το ζητούμενο τίμημα (ποσό) είναι εύστοχο και ανταποκρίνεται στις τάσεις της αγοράς και της ζήτησης. Αυτό συμβαίνει είτε για αγορά, είτε για ενοικίαση. Είναι μία απαραίτητη διαδικασία που προφυλάσσει και τον πωλητή και τον ενδιαφερόμενο αγοραστή ή ενοικιαστή. Συνεπώς στη RE/MAX Choice αξιολογούμε και αποτιμούμε το ακίνητο βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων όπως για παράδειγμα, η τοποθεσία, η παλαιότητα, η δόμηση κτλ. Η αξιολόγηση αυτή διενεργείται από τους έμπειρους εκτιμητές και πραγματογνώμονες που ανήκουν στο δυναμικό της RE/MAX Choice.